Årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte i Sameföreningen i Stockholm
Uppskjutet till senare datum.

(kallelsen kommer också i skriftlig form i medlemsbrev. Var vänlig ta med medlemsbrevet till årsmötet  så att vi kan minska mängden papperstryck! Du kan ta del av den skriftliga kallelsen i sin helhet i pdf-format genom att bläddra nedåt i denna artikel.)

Tid: lördag 17 mars 2018 kl. 14.00–17.00

Plats: Linjalens kvarterslokal, Åsögatan 79

(samma lokal som Sametingsvalets vallokal i Stockholm, ingång från Siargatan)

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Justering av röstlängd efter medlemsförteckning
 3. Beslut om mötet är behörigt utlyst, dvs. har utlysts enligt stadgarna
 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 5. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens Resultat- och balansräkning samt Verksamhetsberättelse för innevarande räkenskapsår
 8. Revisionsberättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget kommande verksamhetsår
 12. Val av styrelseordförande och kassör
 13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleant
 14. Val av revisor samt suppleant
 15. Val av valberedare
 16. Val av festkommitté
 17. Beslut om propositioner (förslag från styrelsen)
  1. stadgeändring
 18. Beslut av motioner (inkomna från medlemmar, behandlade av styrelsen)
  1. Valberedningens förslag om styrelsearvoden
  2. Ola Bergdahl
 19. Övriga frågor (endast som information eller diskussion, ej för beslut)

Välkomna!

Nik Märak, Ordförande