Samisk förskola, äldrevård och kultur i Stockholms stad

Stockholms kommun är kommun nummer 24 att ingå i förvaltningsområde för samiska språken. Nu börjar förvaltningsområdena komma ut i den samiska glesbygden!

Förvaltningsområde

Från den 1 februari 2019 har Stockholms stad upptagits i förvaltningsområdet för samiska språken och meänkäli. Sedan 2010 har staden varit förvaltningsområde för finska. Når staden är förvaltningsområde innebär det också att Region Stockholm i vissa delar omfattas av att tillhandahålla de rättigheter som förvaltningsområde innebär enligt nationella minoritetsspråklagen. Den här sidan är tänkt att ge information om vad som händer i de samrådsmöten som Sameföreningen i Stockholms representanter blir kallade till av Stockholms stad och Region Stockholm. Vidare skall det finnas möjlighet att ställa frågor och ge samrådsarbetet inspel och inspiration.

Om bra information finns någon annanstans kommer vi att hänvisa dit. Ambitionen är att ge dig ingångspunkter i olika ämnen till det informationshav som redan finns. Framför allt skall vi redovisa resultat.

Aktuellt

Samråd med Stockholms stad – 31.01.2019

Det nya borgarrådet Katarina Luhr, med ansvar för miljö- och klimatfrågor, har bjudit in representanter för de nationella minoriteterna i staden till ett samråd. Tillsammans kommer vi att diskutera och komma…

Styrning

Överordnat är det minoritetsspråklagen som styr. Varje kommun landsting eller region antar styrdokument som riktlinjer eller åtgärdsplaner. De dokumenten talar om i vilka kommun- och regionförvaltningar som minoritetsspråklagen skall tillämpas i och vad som skall uppnås, exempelvis att samråd med de nationella minoriteterna skall hållas ett visst antal gånger per år och hur.

Region Stockholm och Stockholms stad är stora och har många förvaltningar med chefer som skall påverkas att göra rätt. Därför har ansvaret för att se till att förvaltningscheferna har rätt information för att planera och utforma arbetet i förvaltningarna lagts på speciella stabsenheter. I staden är det Stadslednings-kontoret under Kommunstyrelsen som har det ansvaret. I region Stockholm är det Regionstyrelsen som har ansvaret. 

Samråd med de nationella minoriteterna sker både på stabsnivå och förvaltningsnivå. Hur ofta samråden skall vara och vad de skall uppnå föreskrivs i riktlinjer,

I Stockholms stad sköts uppföljningsarbetet  av Stadsledningskontoret.

Kommunens eller regionens enhet för efterlevnad och eller interna revisorer följer upp att förvaltningarna efterlever vad som står i styrdokumenten.

På nationell nivå är det Sametinget tillsammans med länsstyrelsen i Stockholms län som följer upp de rapporter som respektive kommun är skyldiga att skicka in.

Styrdokument

Vad kan samråden påverka?

Styrdokumenten talar om hur ofta och med vilka kategorier av ledningsmänniskor som representanter de nationella minoriteterna skall  träffas. Ibland är samrådsmötena gemensamma för alla nationella minoriteter. I andra fall är det bara en minoritet som träffar ex vis en förvaltning. De förvaltningar som är aktuella i staden är f n utbildnings-. äldreomsorg och kulturförvaltningen. De förvaltningar som är aktuella i regionen är XXXX.