Årsmöte 2024

Datum/Tid Plats och/eller biljetter:Spara i din kalender
lör 16/3 2024
13:00 - 14:30

0
Välj annan kalender: webcal

Varmt välkommen till Sameföreningen i Stockholms årsmöte 2024!

Datum: Lördag 16 mars 2024
Tid: 13.00
Plats: Stora konferenssalen hos Sensus studieförbund, som ligger på våning 7 i Medborgarhuset på Medborgarplatsen 4, Södermalm.

Vi kommer att inleda med  årsmöte enligt dagordningen nedan, och därefter bjuds det på gott fika och en inspirationsworkshop i tenntrådsbroderi med Magdalena Tjäder. Material till workshopen finns på plats. Du kan även ta med andra slöjdprojekt om du vill det. Det blir som ett slöjdcafé med möjlighet att prova på tenntrådsbroderi för den som önskar.

Vi hoppas att många av er har möjlighet att delta i både årsmötet och workshopen/slöjdcaféet!

Anmälan görs med för- och efternamn senast torsdag den 14/3 till info@sameforeningen-stockholm.se eller via sms till 0766-860864. Vi önskar anmälan för att kunna uppföra en röstlängd.

Bures boahtin!/ Buorisboahtem!/ Burist båhtem!/ Buerestbåhtieme!/ Buerie båeteme!

Önskar ordförande Inger Axiö-Albinsson och styrelsen i Sameföreningen i Stockholm

Dagordning för Sameföreningen i Stockholms årsmöte 2024-03-16

 1. Årsmötet öppnas
 2. Justering av röstlängd efter medlemsförteckning
 3. Beslut om mötet är behörigt utlyst, dvs. har utlysts enligt stadgarna
 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för innevarande räkenskapsår
 8. Revisionsberättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
 11. Valberedningens förslag till styrelsearvoden
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget kommande verksamhetsår
 13. Val av styrelseordförande och kassör
 14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleant
 15. Val av revisor samt suppleant
 16. Val av valberedare
 17. Val av festkommitté
 18. Beslut om propositioner (förslag från styrelsen)
 19. Beslut av motioner (inkomna från medlemmar, behandlade av styrelsen)
 20. Övriga frågor (endast som information eller diskussion, ej för beslut)
 21. Årsmötet avslutas

  Här hittar du samtliga dokument som hör till årsmötet 2024:
  SfiS-Verksamhetsberättelse 2023
  Årsredovisning 2023
  Verksamhetsplan SfiS2024-2026
  Årsmötesprotokoll 20240316