Samepolitikens gränser – delta i forskningsprojekt

mohamed_hassan / Pixabay

Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet är nu med i ett  forskningsprojekt som heter Samepolitikens gränser: Innanför- och utanförpositioner i samiskt samhällsbyggande. Projektet är en fortsättning på den väljarundersökning som Ragnhild Nilsson och Ulf Mörkenstam gjorde inför valet 2017 och som blev en bok om Sametinget. Projektet är ett samarbete mellan svenska och norska forskare från Samisk högskola i Kautokeino, från universiteten i Tromsö och Oslo på norsk sida, och från universiteten i Stockholm och Göteborg i Sverige. Projektet finansieras av det norska forskningsrådet. Projektet sin utgångspunkt i det faktum att urfolks rättigheter har fått ett allt starkare erkännande internationellt under de senaste tjugo åren, inte minst tydligt i FN:s Deklaration om urfolkens rättigheter från 2007. De nordiska länderna uppvisar en samstämmighet i hur samernas rättighetskrav har bemötts: ett folkvalt Sameting har etablerats, som skall fungera som representativt organ för det samiska folket. Sametingens ställning och funktion i det samiska samhället är dock i många delar outforskad och kanske särskilt så i Sverige. Det övergripande syftet med projektet är därför att analysera och jämföra sametingens position och funktion i det samiska samhället i Sverige och Norge.

Vi är i den här delen av projektet intresserade av hur samer upplever sin anknytning till det samiska samhället och det samiska politiska systemet. Vi kommer att göra ca 20-30 intervjuer, som i stora drag om vad det innebär att vara same, hur man ser på Sametinget, Sametingets röstlängd och samiskt självbestämmande. Vi vill gärna intervjua samer som bor i Stockholmsområdet och undrar därför om det skulle vara möjligt för er inom Sameföreningen i Stockholm att skicka ut den här informationen till era medlemmar, så att de som är intresserade av att vara med kan kontakta oss?

För de som väljer att vara med är det viktigt att veta att:

1)     Deltagande är helt frivilligt, intervjun kommer att spelas in men du är helt fri att när du vill under intervjun avbryta din medverkan och du är även fri att kontakta mig efter intervjun för att meddela att du inte längre vill medverka. Intervjun kommer att ta ca 45 minuter till en timme. Analysresultaten från intervjuerna kommer att ingå som underlag till en eller två vetenskapliga artiklar.

2)     Intervjuerna kommer att behandlas helt anonymt, det vill säga ditt namn kommer inte att förekomma någonstans. Detaljer om din person eller som kan avslöja din identitet kommer inte att presenteras i analysen. All rapportering från de här intervjuerna bygger på att det inte ska vara möjligt att identifiera enskilda personer. De enda som kommer få ta del av dina intervjusvar är den person som intervjuar samt forskarna Ragnhild Nilsson och Ulf Mörkenstam.

För de som vill vara med på en intervju eller har fler frågor kring forskningsprojektet eller andra etiska frågor är varmt välkomna att kontakta mig:

Hälsningar / Dearvvuoðaiguin / Regards

Ragnhild Nilsson

Statsvetenskapliga institutionen

Stockholms universitet

070-6734414

ragnhild.nilsson@statsvet.su.se

http://www.statsvet.su.se/forskning/v%C3%A5ra-forskare/doktorander/ragnhild-nilsson-1.235547