Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)

Klicka här för att komma till enkäten

Detta är en enkät från Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) som har gjorts i samverkan med Samiska rådet i Svenska kyrkan och Sáminuorra. Den här enkäten kan du också ha fått genom en annan samisk förening som du är medlem i.

Regeringen har i september 2016 tillsatt en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Med utgångspunkt i översynen ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Denna enkät går ut till samer i landets kommuner i syfte att ge utredaren underlag att bedöma, hur samer själva ser på hur minoritetslagens rättigheter tillgodoses i deras kommun.

Du svarar bara på de frågor du själv vill svara på.
Dina svar på denna enkät är anonyma.

Svaren ska vara inne SENAST 10 februari 2017.